Menu

 

 

 

Licznik

Liczba wyświetleń:
3227655

Wyszukiwanie

Siostra Julia OP

Szanowni Państwo,

co roku, czasami dwa razy do roku, pojawia się w szkole problem wszawicy. To, niestety, zjawisko powszechne, charakterystyczne dla miejsc, gdzie przebywają dzieci: żłobków, przedszkoli, szkół. Przekazujemy Państwu bardzo często informacje na temat profilaktyki, leczenia. Niniejszym ponawiamy akcję informacyjną.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

 

Cel procedury

 Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

 Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.

Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

 Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach lub drogą elektroniczną.

Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

Opis procedury

W Katolickiej Szkole Podstawowej Sióstr Dominikanek pielęgniarka, dokonuje okresowej kontroli czystości skóry i włosów uczniów na terenie placówki, taki obowiązek spoczywa również na rodzicach dzieci.

Każdy przypadek zauważenia wszy pielęgniarka oraz rodzic zgłasza wychowawcy klasy.

1. Wychowawca zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o skali zjawiska.

2. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w placówce do niezbędnego minimum.

3. Jeśli rodzice nie podejmą niezbędnych działań higienicznych, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

5. Czystość włosów swoich dzieci rodzice mają obowiązek sprawdzać w domu systematycznie przynajmniej raz w tygodniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta

Czwartek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, I
Dzień Powszedni

Polityka